^ Back to Top
035714
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
15
290
35194
1253
594
35714
Your IP: 54.160.153.233
Server Time: 2018-02-25 13:18:21

เข้ารับการอบรม “บสย. เตรียมความพร้อมให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน”

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนางสาวสกุลรัตน์  คำเจริญ รักษาการผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ได้นำนายชยุตม์  ต๊ะมา ประกอบธุรกิจเครื่องสำอาง บ้านการยะ ระดับขั้นการบ่มเพาะ Spin Off Companies และคุณเจมจิรา ระวังภัย ประกอบธุรกิจขนมไข่ม้วน “KAPIKO  ระดับขั้นการบ่มเพาะ Start up Companies ซึ่งเป็นผู้ประกอบการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ 2556-2558 เข้ารับการอบรม “บสย. เตรียมความพร้อมให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน” ที่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมวิจัยและพัฒนาผู้ประกอบการ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง 3340 ชั้น 3 อาคารวัฒนาราชนครินทร์ 80 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของแผนธุรกิจเพื่อรับการสนับสนุนจากธนาคาร สามารถเดินบัญชีให้ถูกต้องเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน มีความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการขอสินเชื่อ มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแผนธุรกิจ และได้รับประกาศนียบัตรเมื่อผ่านการอบรม เพื่อใช้เป็นสิทธิในการได้รับการค้ำประกันจาก บสย. เป็นกรณีพิเศษ