^ Back to Top
035714
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
15
290
35194
1253
594
35714
Your IP: 54.160.153.233
Server Time: 2018-02-25 13:18:21

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Integrated RISMEP CAMP” ภายใต้โครงการ RISMEP

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนางสาวสกุลรัตน์  คำเจริญ รักษาการผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Integrated RISMEP CAMP” ภายใต้โครงการ RISMEP ที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ได้รับความร่วมมือทางวิชาการจากรัฐบาลญี่ปุ่น (JICA) ดำเนินโครงการพัฒนากลไกส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับท้องถิ่น (RISMEP : Regional Integrated SME Promotion) และระบบอำนวยโครงการปรึกษาแนะนำวิสาหกิจโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 ณ สวนบัวรีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง BDSP กับ SP ผู้ทำหน้าที่ในการส่งเสริมและนำทางกระบวนการพัฒนาระบบการให้บริการส่งเสริม SME แบบร่วมมือกันในพื้นที่ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ร่วมกันของเครือข่าย BDSP กับ SP เพื่อให้การดำเนินงานตามกลไกของโครงการ RISMEP เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน