^ Back to Top
039277
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
20
39
39056
475
901
39277
Your IP: 54.166.160.105
Server Time: 2018-06-19 10:41:12

ประชุมคณะทำงานเครือข่าย C-UBI ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3/2558

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยนางสาวสกุลรัตน์  คำเจริญ ตำแหน่งรักษาการผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เข้าร่วมประชุมประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น     C-UBI ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3/2558 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง 202 อาคารสำนักงานบริหารกลาง (AD2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะทำงานเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเข้ารับการประเมินรอบ 6 เดือน และการเตรียมกลั่นกรองผู้ประกอบการ รอบที่ 2 การรับเงินสนับสนุนเครือข่ายหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบโดยใช้ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน และการรับเงินสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ตาม TOR 2558-2560